Saaristomeri on maakuntamme helmi. Ikävä kyllä se on myös pahasti rehevöitynyt. Rehevöityminen johtuu oleellisesti Varsinais-Suomen alueelta maalta mereen valuvista ravinteista. Kuormitusta tulee useista eri lähteistä, joista yksi merkittävimmistä on maatalous. Maatalouden päästöjä pyritään vähentämään monin keinoin, ja kehitystyötä tehdään koko ajan.

Hiljattain julkaistu tutkimus osoitti, että metsätalouden osuus Itämeren kuormittajana on huomattavasti aiemmin luultua suurempi. Yhtenä syynä tähän ovat metsäojitukset, joiden vaikutukset on aiemmin aliarvioitu. Huuhtoutumisen vähentämiseksi ojitukset etenkin turvemailla tulisi lopettaa kokonaan, ja vanhoja ojia tulisi tukkia. Koska haitalliset suo- ja metsäojitukset on tehty valtaosin valtion yllytyksestä valtion rahoituksella, valtiolla on vastaavasti velvollisuus rahoittaa virheidensä korjaamista.

Myös metsien käsittelyllä on merkitystä ravinteiden huuhtoutumisessa. Avohakkuu, tai päätehakkuu kuten nykytermi kuuluu, aiheuttaa huomattavan määrän päästöjä vesistöön. Tätä voidaan ehkäistä jatkuvapeitteisellä metsänkasvatuksella. Tämä on vallalla olevaa metsienkäsittelytapaa parempi vaihtoehto myös luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, maiseman ja virkistyskäytön kannalta. Nykyisen, lähinnä sellupuun kasvatukseen keskittyvän suuntauksen sijasta meidän kannattaisi siirtyä hiiltä sitovaan, luonnon monikäyttöä tukevaan ja laadukasta puuta tuottavaan metsäpolitiikkaan. Tämä olisi myös ainespuutuotteisiin ja puurakentamiseen perustuvan elinkeinotoiminnan, matkailun, kalastuksen, puhtaiden pohjavesien ja vesistöjen etu.

Haluammehan jättää maailman kauneimman saariston jälkipolville nykyistä paremmassa kunnossa?